NEWS最新消息

2021/03/05 110學年度國家政策與公共事務研究所碩士在職專班錄取名單

        110學年度國家政策與公共事務研究所碩士在職專班錄取名單

在職生正取生:

1.林婉婷(W1150022) 2.蔡麗娟(W1150023) 3.陳懋媛(W1150012) 4.陳憲緯(W1150036) 5.曾威(W1150019)

6.陳怡庭(W1150040) 7.岳尉嵐(W1150027) 8.簡渟哲(W1150032) 9.何俊輝(W1150003) 10.張智雄(W1150037)

11.羅君瑛(W1150028) 11.曾怡芹(W1150047) 13.高慈旻(W1150035) 14.陳俐伃(W1150029) 15.陳蓮瑩(W1150007)

16.吳冠華(W1150033) 17.林哲妤(W1150046) 18.黃子維(W1150044) 19.陳俊安(W1150011) 20.洪祺森(W1150001)

21.陳泰欽(W1150042) 22.劉韋俊(W1150020) 23.鄭婷云(W1150016) 24.許子仁(W1150030) 25.陳 逸平(W1150010)

26.謝瓊儀(W1150038) 27.陳璽安(W1150041) 28.林筱倩(W1150014) 29.葉文豪(W1150048) 30.曾楚堯(W1150013)

在職生備取生:

1.陳信文(W1150004) 2.張雪霞(W1150024) 3.林禧娟(W1150026) 4.黃勤怡(W1150039) 5.林益興(W1150002)

6.廖桂汎(W1150009) 7.徐懿萱(W1150025) 8.莊雁婷(W1150034) 9.薛湘儒(W1150049) 10.蔡立堯(W1150005)

11.鐘志仁(W1150031) 12.林椲珈(W1150018) 13.李京桓(W1150015) 14.王祺錩(W1150006) 15.邱久榕(W1150045)

16.簡郁婕(W1150008) 17.李仁豪(W1150021) 18.賴仁義(W1150017) 19.張一笙(W1150043)

以上共錄取在職生正取生 30 名,備取生 19 名

關於正取生及備取生錄取注意事項請參閱本校招生組公告 : 連結網址

110學年度碩士在職專班招生錄取名單及面試名單查詢